EUHOPLITES aff.trapezoidalis (Spath 1928)

Sous-famille : HOPLITINAE

Famille : HOPLITIDAE

Super-famille : HOPLITOIDEA

Albien / Angleterre  39 mm :