EUHOPLITES aspasia (Spath 1925)

Sous-famille : HOPLITINAE

Famille : HOPLITIDAE

Super-famille : HOPLITOIDEA

Albien / Angleterre  49 mm :